عادت کردیم جنگو با جدا شدن لیلی و مجنون‌های هالیوود ببینیم

عجب تصویر محشری! این میزان خم شدن پسر و تا اون حد بلند شدن پای مادر برای رسیدن به معشوق، چطور میشه این زیبایی رو توصیف کرد؟

🆔 @GizmizTel 💯