شاید باورتون نشه اینی که زیر چرخای این کامیونه حلبی نیست، پرایده!

🆔 @GizmizTel 💯