دوستان رادیو، اول با ‏پوشش نامناسبشون عکس گرفتن بعد بخاطر پوشش نامناسبشون انداختنشون بیرون!🤦‍♂️

🆔 @GizmizTel 💯