پست چند ماه قبل علی کریمی درباره وضعیت دلار!

🆔 @GizmizTel 💯