♦️۷ سال حبس در انتظار شهردار پیشین تهران

عابدینی، حقوقدان:
🔹نجفی، قرار بازداشت را به قرار وثیقه تبدیل کرده است.
🔹زندان رفتن نجفی از جنبه عمومی جرم، قطعی است.
🔹تحقیقات درباره پرونده شهردار پیشین تهران از جنبه عمومی جرم همچنان ادامه دارد.
@AkhbareFori