‏نماز زیر مناره تخریب شده مسجد "السوسی"
اردوگاه پناهندگان الشاطی در غزه(فلسطین)
@AkhbareFori