♦️خروج از کشور مشمولان سربازی برای سفرهای سیاحتی چگونه است؟

🔹مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، مشمولانی که به منظور تفریح، افزایش اطلاعات و معلومات فردی و یا دیدار با بستگان قصد خروج از کشور دارند باید فاقد غیبت و دارای معافیت تحصیلی باشند.
🔹حداکثر مدت زمان این قبیل سفر‌ها ۲۰روز است و مجوز خروج از کشور برای سفر‌های سیاحتی دانشجویان، با درخواست دانشگاه محل تحصیل و تعیین محدوده زمانی خروج از کشور و حداکثر به مدت ۳۰روز صادر می‌شود.
🔹سپردن وثیقه سفر سیاحتی مبلغ ۱۵۰میلیون ریال وجه نقد و یا ضمانت نامه بانکی است/ باشگاه خبرنگاران
@AkhbareFori