وضعیت زباله‌ها در مقابل دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران😐
@AkhbareFori