توئیت ابطحی در استقبال از محاکمه مفسدین اقتصادی
@AkhbareFori