فروش کلیه معلم بازنشسته

میشه از غصه‌اش دق کرد حقیقتا
@AkhbareFori