♦️آخرین سانحه در سال ۹۷ | یک فروند کشتی تجاری که صدها کانتینر بار همراه خود داشت، در بندر شهید رجایی غرق شد

🔹حال خدمه کشتی در ابهام است👇
khabarfoori.com/detail/914030