📸محمدعلی ترکاشوند: هدایتی ۴ میلیارد به پرسپولیس بدهکار است؛ او هیچ نسبت خانوادگی با من ندارد؛ به بازیکنان گفتیم هرکس به منزل هدایتی برود جریمه می‌شود.
@AkhbareFori