با حضور وزیر راه و شهرسازی در بندر امام خمینی( ره) صورت گرفت؛
آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری ٨ پروژه سرمایه گذاری و عمرانی/ بخش خصوصی؛ بيش از ٧ هزار میلیارد ریال در مجتمع بندری امام خمینی(ره) سرمایه گذاری کرد

https://www.pmo.ir/fa/news/45065