کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

مطالبات معوقه؟؟؟
چشمم روشن!لابد فردا میخوای "جلیقه زرد" هم بپوشی!
#طنز
@AkhbareFori