کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

📸منتخب تصاویر سال رویترز؛ طبیعت
@AkhbareFori