کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

تحریف 16آذر!

خروش دانشجویان در ۱۶آذر به دلیل سفر نیکسون به ایران بود؛ ۱۶ آذر متعلق به دانشجوی ضدآمریکاست #سیاسی
@AkhbareFori