کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

امیر تقی تهرانی از سوی دژپسند وزیر اقتصاد به سمت مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت اقتصاد منصوب شد
@akhbarebank