کانال خبر فوری
کانال خبر فوری

📸این مطلب در یکی از روزنامه‌های مشهور اتریش به چاپ رسیده:
«بین پناهندگان ایرانی درصد تحصلکرده‌ها بیشتر از درصد تحصیلکرده‌های اتریش است»!
@AkhbareFori