فكر مي كنيد اين عكس، تصوير چه كسي باشد؟
شهيد سيد مرتضى آويني!
ولي آويني بدون ريش، بدون چفيه، بدون روايت فتح! فارغ التحصيل معماري و در حال گذشتن از راه طي شده! كامران دوران قهوه و غزاله عليزاده و سيگار و كارل گوستاويونگ!
وقتي آدم ها را فقط با يك چهره كه خودمان مي خواهيم و مي پسنديم معرفي مي كنيم در واقع داريم يك پيام به مخاطب مي دهيم؛ يا اين شكلي هستي يا كلا از دايره خارجي!
يعني اگر اهل سيگار و كافي شاپ باشي هيچ راهي براي پايان و فرجام امثال آويني و همت و بابايي نداري!
وقتي شهيدان سرافراز و افتخار آفرين را هميشه طوري معرفي مي كنيم كه گويي از آغاز كودكي ريش داشته اند و نمازشب مي خوانده اند و مسير رشد و كمال و تغيير و تحولشان را به رسميت نمي شناسيم در واقع داريم راه را بر بقيه مي بنديم!
کانال دکتر محمدرضا زائری
@morzaeri