کارگردانای هندی کلا اعتقادی به شعور مخاطب ندارن😂

@AkhbareFori