📸براستی چرا دارایی و اموال کارگزاران نظام محرمانه شد؟
@AkhbareFori