📸براستی چرا در جمهوری اسلامی ایران دارایی و اموال کارگزاران نظام محرمانه شد؟
@AkhbareFori