کانال فارسی مشتر‌ک امارات متحده عربی🇦🇪 و عمان 🇴🇲
مفید برای مسافران و ایرانیان مقیم دو کشور
شامل
اخبار دو کشور
تبلیغات بیزینس اشخاص حقیقی و حقوقی
معرفی اماکن
راهنمای گردشگری در امارات و عمان

و...
📽🔎📺💿💻📰💡

@ertebatuaeoman