♦️آیا مجلس بازیچه تصمیمات روحانی می‌شود؟

🔹ادای دین رندانه روحانی به شریعتمداری و آزمون مهم مجلس
🔹آیا فردی که در وزارتخانه تخصصی خود مردود شد، برای وزارتخانه غیرتخصصی رای اعتماد می‌گیرد؟
#سیاسی
@AkhbareFori