♦️تو نوشهر چند نفر این خرس رو شکار کردند بعد در حال تیکه تیکه کردن برای کباب کردنش بودند که دستگیر شدند/خراسان
@AkhbareFori