تصاويرى ازپرنده كمتر ديده شده ابابيل
در سوره فيل ازآن ياد شده و به فرمان خدا هزاران ابابيل ريگ به دهان مانع از حمله فيل سواران به كعبه شدند. اين پرنده به پروازبدون استراحت مشهور است!
@AkhbareFori