هر روز یک قیمت!
🔻 به کجا چنین شتابان؟!

#ارسالی_مخاطب
#حرف_مردم
@AkhbareFori