🔸دکتر ولایتی هدف هجمه تبلیغاتی

▫️چگونه می توان نتیجه گرفت که دکتر ولایتی که همواره به تاریخ پر افتخار دیروز و امروز ایران و نقش آنان در جهان اشاره دارد امروز توصیه به رسیدن به جایگاهی بدون عزت و بزرگی داشته باشد.

▫️آیا غیر از این است که اگر مقاومت مردم منطقه در بدترین شرایط نبود امروز ما نیز باید سنگرهای دفاع را در داخل شهرهای ایران اسلامی برپا می کردیم که تنها چشمه کوچکی از واقعیت این نگرانی مسئولان عالی کشور و از جمله دکتر ولایتی را در اهواز شاهد بوده ایم .