روزگار عجیبی‌است
خودشان دلار می خرند، خودشان با گرانی دلار قیمت ها را چندین برابر می‌کنند
خودشان هجوم می آورند و جنس ها را درخانه انبار می کنند، خودشان از همه‌چیز و همه‌کس ناله می کنند
@AkhbareFori