آخه با ماشین ۴۰میلیونی؟!
لعنتی پراید حرمت داره😑
@AkhbareFori