♦️رای گیری برای استیضاح وزیر اقتصاد آغاز شد

🔹نمایندگان دولت از جلسه خارج شدند

@AkhbareFori