شهید رجایی:
من بر دست‌های پر برکت
و پینه بسته آنها که با خلوص
به تولید مشغولند،
بوسه می‌زنم

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک👇
@AD_GERAPH