و چه زیباست امید مریضی که به دستان شفابخشت دل بسته تا با مهارتت باری دیگر قدرت خدا را به رخ بندگان بکشی 

۱ شهریور، زادروز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک برتمامی پزشکان دلسوز مبارکباد🌹

@AkhbareFori