هرگز ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودمون مقایسه نکنیم...
@AkhbareFori