📸 نه تنها پول وانت نخواهیم داد؛ بلکه پول سواری که چه عرض کنم پول بنزین هم نمیدیم

#سرگرمی
@AkhbareFori