زندگی یعنی تعادل
بین نگه داشتن و رها کردن
نه زیادی بچسب
نه زیادی همه چیزو رها کن ...

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک👇
@AD_GERAPH