♦️استفان ویلتشایر قوی ترین حافظه تصویری دنیا را دارد

🔹او تنها با ۲۰ دقیقه پرواز با هلیکوپتر بر فراز شهر نیویورک کل این فضا را در خاطر خود حفظ کرد و آن را با قلم کشید
@AkhbareFori