باﻭرتون میشه این به عنواﻥ یک شعر مجوز گرفته ﻭ چاپم شده!
وزارت ارشاد دقیقا کجایی؟
@AkhbareFori