📸 عجیب اما واقعی!

🔹دو تا کرم بعد از ۴۷ هزار سال انجماد در سیبری یخ‌شان آب شده و از خواب تاریخی‌ بیدار شدند: زنده و گرسنه!
@AkhbareFori