📸 ‏بادي پكر ديدين؟

🔹مواد مخدر رو بسته بندي مي‌كنند، قورت ميدن و جابجا میکنن!
#اجتماعی
@AkhbareFori