💬 زلزله در لرستان خرابی به بار نیاورده است

🔹 زلزله در لرستان، در شهرهای کوهدشت و نورآباد احساس شده و تاکنون خسارتی از این شهرها گزارش نشده است.
@AkhbareFori