🔺 بازديد مددجويي مهندس فتاح از منازل مددجويان در اسلامشهر تهران .