🔺توئیت محمود صادقی، عضو فراکسیون امید درباره توقیف کشتی حامل سوخت قاچاق
@Akharinkhabar