🔺اصلاحیه‌ای بر بخشی از مصاحبه امروز محسن رهامی درباره جلسات گفتگوهای ملی

روزنامه سازندگی با انتشار مطلبی تحت عنوان «تصحیح یک گفتگو» نوشت:
🔹«محسن رهامی امروز در مصاحبه با روزنامه سازندگی از جلسات گفتگوهای ملی با محوریت آقای ابوترابی در بیت رهبری خبر داد، این در حالی است که پیگیری‌های سازندگی حاکی است جلسات آقای ابوترابی در دفتر شخصی و به ابتکار خود ایشان تشکیل می‌شود نه در بیت رهبری، و این جلسات هیچ ارتباط تشکیلاتی با دفتر رهبری ندارد».
@Akharinkhabar