یکی از سریعترین سرقت های نافرجام

طرف تا اسلحه رو درمیاره به پای خودش یک تیر میخوره و سرش رو میندازه آهسته میره😂

@Akharinkhabar