🔺وزارت کشور:
🔹تاکنون هیچ تصمیمی نسبت به مقدار سهمیه یا زمان سهمیه‌بندی بنزین گرفته نشده است
🔹این موضوع در دست بررسی است
@akharinkhabar