🔺وزير كشور: دشمنان تلاش کردند واقعه طبیعی سیل را به بحران تبدیل کنند اما نتوانستند

🔹این بحران به خوبی مدیریت شد و همه متحد، منسجم و هماهنگ عمل کردند
@Akharinkhabar