🔺واکنش ترامپ به حادثه آتش سوزی کلیسای نوتردام پاریس: "مشاهده آتش مهیب برخاسته از کلیسای جامع نوتردام وحشتناک است. شاید تانکرهای آب بتوانند بر آن غلبه کنند. باید سریع عمل کرد!"

🔹لحظاتی بعد از توئیت ترامپ، مناره کلیسا فروریخت!

@Akharinkhabar