🔺دبیر شورای عالی امنیت ملی: هرگونه تلاش برای ناامن سازی مرزهای ایران از سوی هر گروه یا کشوری با اقدامات پیش دستانه و تهاجمی شدید همراه خواهد بود

@Akharinkhabar