🔺لحظه خروج رئیس جمهور از بیت آیت الله سیستانی

@Akharinkhabar