🔺رئیس جمهور تهران را به مقصد بغداد ترک کرد

@Akharinkhabar